<<<powrót

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych.

Dz.U. Nr 153, poz. 1777

--------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133,poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1190 i Nr 115, poz. 1229) zarządza się, co następuje:

§ 1.


Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać projekty prac geologicznych,
2) zasady przedkładania do zatwierdzania projektów prac geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji.

§ 2.


1. Projekt prac geologicznych, zwany dalej "projektem", składa się z części tekstowej i graficznej.

2. Część tekstową projektu stanowi opis zamierzonych prac geologicznych i związanych z nimi robót geologicznych zawierający, w zależności od celu tych prac:

1) informacje dotyczące lokalizacji projektowanych prac, w tym położenia administracyjnego,
2) omówienie wyników przeprowadzonych wcześniej prac geologicznych i badań geofizycznych oraz wykaz wykorzystanych materiałów archiwalnych wraz z ich interpretacją oraz przedstawieniem na mapie geologicznej, w odpowiedniej skali, miejsc wykonania tych prac i badań,
3) opis budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych w rejonie zamierzonych prac geologicznych wraz z przypuszczalnymi profilami geologicznymi projektowanych wyrobisk,
4) przedstawienie możliwości osiągnięcia celu prac geologicznych zawierające:
a) opis i uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych wyrobisk,
b) schematyczną konstrukcję otworów wiertniczych lub innych wyrobisk,
c) wskazówki dotyczące zamykania horyzontów wodonośnych,
d) sposób i termin likwidacji wyrobisk,
e) charakterystykę i uzasadnienie zakresu oraz metod projektowanych badań geofizycznych i geochemicznych oraz ich lokalizacji,
f) określenie kolejności wykonywanych robót geologicznych,
g) opis opróbowania wyrobisk,
h) zakres obserwacji i badań terenowych, a w szczególności:
- obserwacji poziomów i pomiarów przepływów wód,
- próbnych pompowań,
- pomiarów temperatury i ciśnienia w razie występowania gazu ziemnego, ropy naftowej lub wód,
- badań i pomiarów specjalnych,
i) wyszczególnienie niezbędnych prac geodezyjnych,
j) zakres badań laboratoryjnych,
k) wielkość dopływu wód do wyrobiska lub jego poszczególnych poziomów eksploatacyjnych,
l) jakość odpompowywanej wody z wyrobiska,
ł) sposób odwadniania i odprowadzania odpompowywanej wody z wyrobiska ,
5) określenie próbek geologicznych podlegających przekazaniu właściwemu organowi administracji geologicznej, wraz ze wskazaniem sposobu i terminu ich przekazania,
6) określenie harmonogramu projektowanych prac geologicznych, w tym terminów rozpoczęcia i zakończenia tych prac.

3. Część graficzna projektu zawiera:

1) mapę topograficzną w skali co najmniej 1 : 100 000 z zaznaczeniem terenu projektowanych prac geologicznych i usytuowania ich w stosunku do miejscowości będącej siedzibą gminy lub punktów geodezyjnych, a w zależności od celu prac - mapę geologiczną, hydrogeologiczną, geologiczno-inżynierską, geofizyczną oraz przekrój geologiczny, jeżeli takie dokumenty zostały już sporządzone,
2) wskazanie lokalizacji obszaru i miejsc projektowanych prac geologicznych oraz wyrobisk na mapie sytuacyjno-wysokościowej i geologicznej w odpowiednio dobranej skali, nie mniejszej niż 1 : 50 000 oraz na przekrojach koncepcyjnych.

4. Na mapie sytuacyjno-wysokościowej, o której mowa w ust. 3 pkt 2, zaznacza się przebieg linii energetycznych , telekomunikacyjnych, gazociągów i innych obiektów, ograniczających wykonywanie prac geologicznych.

5. Przy sporządzaniu map dla projektów stosuje się ogólnie przyjęte dla map normy, oznaczenia i symbole.

§ 3.


1. Jeżeli osiągnięcie zamierzonego celu prac geologicznych wymaga prowadzenia robót geologicznych w kilku etapach, w projekcie szczegółowo określa się rodzaje, zakres i harmonogram prac geologicznych oraz lokalizację robót geologicznych dla etapu pierwszego oraz wstępnie dla etapów kolejnych.

2. Przed podjęciem kolejnego etapu prac geologicznych sporządza się aneks do projektu, który zatwierdza właściwy organ administracji geologicznej w przypadkach, w których jest to wymagane.

3. Aneks do projektu, o którym mowa w ust. 2, zawiera podsumowanie wyników prac geologicznych uzyskanych w poprzednim etapie oraz szczegółowe określenie rodzaju, zakresu i harmonogramu prac geologicznych, które mają być prowadzone w kolejnym etapie.

4. Projekt sporządzany w związku z wykonywaniem prac geologicznych wymagających uzyskania koncesji określa przedsięwzięcia niezbędne do realizacji planowanej działalności objętej koncesją.

§ 4.


Projekt sporządzany w związku z wykonywaniem prac geologicznych, do których nie stosuje się przepisów o planach ruchu zakładu górniczego, zawiera, w zależności od zakresu robót geologicznych przewidzianych do wykonania w tym projekcie, opis przedsięwzięć technicznych, technologicznych i organizacyjnych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pracy i ochronę środowiska.

§ 5.


1. Projekt podpisuje osoba posiadająca stwierdzone odpowiednie kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi.

2. Projekt sporządzony w związku z wykonywaniem prac geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, przedkłada do zatwierdzenia właściwemu organowi administracji geologicznej podmiot, który sfinansował wykonanie tego projektu. Projekt przedkłada się w czterech egzemplarzach.

§ 6.


Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002r.