Kategoria 1: Gleba
Wierzchnia warstwa gruntu zawierająca oprócz materiałów nieorganicznych: żwiru, piasku, pyłu, iłu, również części organiczne: próchnicę (humus)
oraz organizmy żywe.

Kategoria 2: Grunty płynne
Grunty w stanie płynnym, trudno oddające wodę.

Kategoria 3: Grunty łatwo urabialne
a) grunty niespoiste i mało spoiste: grunty frakcji żwirowej lub piaskowej oraz ich mieszaniny, z domieszką do 15% cząstek frakcji pyłowej i iłowej,
zawierające mniej niż 30% kamieni i głazów o objętości do 0,01 m3 (co odpowiada kuli o średnicy . 0,30 m),
b) grunty organiczne o małej zawartości wody, dobrze rozłożone, słabo skonsolidowane.

Kategoria 4: Grunty średnio urabialne
a) mieszaniny frakcji żwirowej, piaskowej, pyłowej i iłowej, zawierające więcej niż 15% cząstek frakcji pyłowej i iłowej,
b) grunty spoiste o wskaźniku plastyczności lP < 15 %, w stanie od plastycznego do półzwartego, zawierające nie więcej niż 30% kamieni i głazów
o objętości do 0,01 m3,
c) grunty organiczne skonsolidowane ze szczątkami drzew.

Kategoria 5: Grunty trudno urabialne
a) grunty jak w kategorii 3 i 4, lecz zawierające więcej niż 30% kamieni i głazów o objętości do 0,01 m3,
b) grunty niespoiste i spoiste zawierające mniej niż 30% głazów o objętości od 0,01 m3 do 0,1 m3 (objętość 0,1 m3 odpowiada kuli o średnicy
. 0,60 m),
c) grunty bardzo spoiste (WL > 70 %), w stanie od plastycznego do półzwartego (0,50 > lL > 0).

Kategoria 6: Skały łatwo urabialne i porównywalne rodzaje gruntu

a) skały mające wewnętrzną cementację ziarn, lecz mocno spękane, łamliwe, kruche, łupkowate, miękkie lub zwietrzałe,
b) porównywalne grunty zwięzłe lub zestalone (np. przez wyschnięcie, zamrożenie, związanie chemiczne), spoiste lub niespoiste,
c) grunty niespoiste i spoiste zawierające więcej niż 30% głazów o objętości od 0,01 m3 do 0,1 m3.

Kategoria 7: Skały trudno urabialne
a) skały mające wewnętrzną cementację ziarn i dużą wytrzymałość strukturalną, lecz spękane lub zwietrzałe,
b) zwięzłe, nie zwietrzałe łupki ilaste, warstwy zlepieńców, hutnicze hałdy żużlowe itp.
c) głazy o objętości powyżej 0,1 m3.