<<< STRONA GŁÓWNA

Osuwiska sufozyjne -
powstają na skutek wypłukiwania cząstek gruntu prze
z wypływające u podstawy stoku wody gruntowe, w ośrodku gruntowym mało spoistym (piaski pylaste, pyły piaszczyste)