<www.progeo.pl>

TEST PERKOLACYJNY


Należy wykonać wykop do głębokości takiej, na jakiej będzie się znajdować projektowany drenaż. Następnie w dnie wykonuje sie dołek o wymiarach 0,3 x 0,3 m i głębokości 0,15 m. Przed przystąpieniem do pomiaru dół wokół dołka należy nawilżyć. W przypadku piasku do nawilżenia wystarczy kilka lub kilkanaście wider wody, które są dość szybko wchłaniane przez grunt. jeżeli mamy do czynienia z utworami trudnoprzepuszczalnymi i suchymi nawilżanie powinno trwac kilkanaście godzin lub około 1 doby. następnie do dołka nalezy wlać 12,5 l wody. Głębokość wody w dołku wyniesie wówczas około 139 mm. W tym momencie należy uruchomić stoper i mierzyc czas t (do całkowitego wsiąknięcia wody) w ścianki boczne i dno otworu. Współczynnik filtracji gruntu określa się na podstawie zmierzonego czasu wsiąkania wody. Zamiast czekać na całkowite wsiąknięcie całej iości wlanej wody, można wykorzystać pomierzony czas opadania zwierciadła wody w dołku o 10 mm. Po wykonani testu nalezy wykonać odwiert do głębokoci minimu 1,5 m poniżej dna dołka dla stwierdzenia, jaki rodzaj gruntu znajduje się w podłożu.
Do podziemnego rozsączania cieków nadaja się grunty B, C i D. Grunty klasy A wymagają zastosowania warstwy wspomagającej z gruntu klasy C.
.
Klasa przepu-szczalności
czas wsiąkania wody
rodzaj gruntu
t (min/139 mm)
t1 (min/10mm)
A
do 2
do 12 sek.
rumosze, żwiry, pospółki
B
2 - 18
12 sek. - 1,5 min
piaski grube i średnie
C
18 - 180
1,5 min - 13 min
piaski drobne i lessy
D
180 - 780
13 min - 60 min
piaski pylaste i gliniaste
E
780+
60+ min.
gliny, iły, skały niespękane